1,7 millioner til utdeling! Søk utviklingsmidler til kunst- og kulturprosjekter. Frist 6. april.

Har du en ide til et nytt kunst- og kulturprosjekt, men mangler økonomi til å gjennomføre? Kan noen av de følgende stikkordene beskrive prosjektet ditt? Sosiale forhold, klima og miljø, innovasjon i formidling, styrking av mangfoldet, barn og unges deltakelse, eller involvering av marginaliserte grupper? Ja, da synes vi du skal sende inn en søknad til Innlandet fylkeskommune. Hvem vet – kanskje ditt prosjekt er et av dem som blir plukket ut? Søknadsfrist 6. april 2021

Illustrasjonsbilde: Lyspunkt - foto: Tone Kolaas

Profesjonelle kunst- og kulturutøvere, institusjoner og miljøer inviteres til å søke støtte.

Formål

Ordningen skal stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon i Innlandet, og bidra til å styrke rammevilkårene for profesjonelle kunstnere.

I denne ekstraordinære utlysningen inviteres det spesielt til kunst- og kulturprosjekter som omhandler:

 • Sosiale forhold, samt klima og miljø og innovasjon i formidling av kunst og kultur som potensielt vil bidra positivt i et klima- og miljøperspektiv.
 • Styrking av mangfoldet i kunst- og kulturaktivitet. Dette kan være styrking av barn og unges deltakelse eller involvering av marginaliserte grupper.

Hvem kan søke?

Profesjonelle kunstnere, organisasjoner og miljøer som ønsker å sette gode ideer i produksjon.

Ordningen er åpen for alle kunstuttrykk og sjangere, med unntak av uttrykk som dekkes av andre tilskuddsordninger der fylkeskommunen er vesentlig bidragsyter.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 6. april 2021.
Skjemaet på regionalforvaltning.no lukkes kl. 23.59.

Forbehold

NB merk: Det tas forbehold om godkjenning av utlysningen i fylkestinget i april 2021. Antatt budsjettramme for denne utlysningen er 1,7 millioner kroner.


Hva kan støttes?

 • Tiltak initiert av profesjonelle aktører, organisasjoner og miljøer som gjør kunst- og kulturprosjekter av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig.
 • Utviklingsmidler kan også gis til tiltak som stimulerer til kunstnerisk fornyelse, eller utforsker nye formidlingsformer.
 • Godt tilpassede prosjekter med høy grad av gjennomføringsevne, også med tanke på covid-19, blir prioritert i denne ekstrautlysningen.
 • Det gis kun støtte til prosjekter som er planlagt gjennomført i 2021.

Støttenivå

Foreløpig total ramme til fordeling i denne ekstrautlysningen er 1,7 millioner kroner. Større prosjekter med regional betydning og regionalt nedslagsfelt, blir prioritert. Fylkeskommunen fullfinansierer ikke prosjekter.


Krav til søknader

Sammen med utfylt søknadsskjema skal det legges ved:

 • prosjektbeskrivelse, med bakgrunn for og formål med tiltaket,
 • framdriftsplan med beregnet start- og avslutningstidspunkt,
 • budsjett, finansieringsplan og søknadssum.

Behandlingstid

Vedtak i saken planlegges i Hovedutvalget for kultur 2. juni 2021.

Søknadsbehandling

Det kan ikke forventes at alle kvalifiserte prosjekter får støtte.

Disse kriteriene blir lagt vekt på når søknadene vurderes:

 • kunstnerisk/kulturfaglig profil
 • sosial og klimamessig bærekraft, rekruttering/inkludering av barn og ungdom og innovative formidlingsformer
 • tiltakets betydning i regionen
 • et tilfredsstillende opplegg for planlegging, gjennomføring og styring, herunder økonomistyring
 • eventuelle samarbeidspartnere som styrker prosjektet økonomisk, praktisk og kunstnerisk

Det blir også tatt hensyn til både geografisk spredning og bredde i kulturuttrykkene. Prosjekter der Innlandet fylkeskommunes tilskudd vil utløse annen finansiering, vil bli prioritert.

Avgrensing

Det gis ikke støtte innenfor felt eller aktiviteter som dekkes av andre tilskuddsordninger der fylkeskommunen er vesentlig bidragsyter.

Det gis ikke tilskudd til bokutgivelser, ren turnévirksomhet, CD-utgivelser og tilsvarende.

Rene investeringskostnader og innkjøp av utstyr faller utenfor ordningen.

Deltakerstøtte og reiseutgifter til andre arrangement faller utenfor ordningen.

Lokale kulturtiltak omfattes ikke av denne tilskuddsordningen.

Miljø og bærekraft

Innlandet fylkeskommunes vedtatte Innlandsstrategi bygger på FNs 17 bærekraftsmål. Disse målene legges til grunn for utviklingsarbeidet i fylket.

Les mer om bærekraftsmålene  


Rapportering

Det skal leveres en kortfattet prosjektrapport og regnskap.

Rapporteringsfrist er 15. november 2021.

Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskap som omfatter bruk av fylkeskommunale midler.


Søknadsskjema

Søknadsportalen regionalforvaltning.no må brukes. Prosjektbeskrivelse, CV -er, kontrakter, avtaler m.m. kan lastes opp som vedlegg.  

Som søker må du registrere deg for å komme inn på selve søknadsskjemaet til tilskuddordningen. Du kan gå ut og inn av søknadsskjemaet, så lenge du lagrer underveis.  

Gå til regionalforvaltning.no

Spørsmål - kontakt:

Bjørn Westad

Rådgiver

E-post Send e-post

Telefon 62 54 40 03

Mobil 952 13 157