Begrunnelse og vurderingskriterier for kunstnerresidens-ordningen

Fylkeskommunen har som ett av sine delmål at Innlandet skal være en attraktiv region å bo og arbeide i for profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere. Denne støtteordningen har som formål å bidra til å styrke grunnlaget for at kunstnere kan bo og arbeide i Innlandet.

Bidra til mer aktivitet og utvidet tilbud og nettverk

Residensene skal gi økt kunst- og kulturproduksjon og mer nasjonal og internasjonal utveksling på kunst- og kulturfeltet i fylket. Residensene skal også bidra til styrking av arena og infrastruktur for produksjon og formidling av profesjonell kunst i Innlandet.

Spesielt viktig med ordningen er at kunstnerskapet til den som eier stedet skal utvikles gjennom de møter, samtaler, samarbeidsprosjekt og aktiviteter som foregår.

Bidra til lokalsamfunnet

I retningslinjene for støtteordningen stilles det krav om at kunstnerresidensenes aktivitet skal ha betydning for regionen utover den enkelte kunstners virke. Fylkeskommunens erfaring med de kunstnerresidensene som har vært i drift en del år, er at de bidrar til å realisere Innlandsstrategiens langsiktige utviklingsmål om «levende lokalsamfunn med bærekraftige byer tettsteder og bygder».

Bidra til internasjonal utveksling

Residensene har også ført til mer nasjonal og internasjonal utveksling i tråd med utviklingsmålet «at aktører i fylket vårt får større nasjonal betydning og synlighet».

Kvalitet og gjennomføringsevne vurderes

Søknadene om tilskudd til kunstnerresidenser blir vurdert ut fra residensenes vektlegging av kunst- og kulturfaglig kvalitet og profesjonalitet, aktivitetsmengde, gjennomføringsevne og ressurs- og kapasitetsutnyttelse.

Residenser som i tillegg til produksjon innebærer tilbud til publikum vil bli prioritert. Det kan søkes om støtte til tilrettelegging og gjennomføring av kunstnerresidenser, men det kan ikke søkes om støtte til investeringer eller vedlikehold av bygningsmasse.

Støtteordningen startet som en prøveordning i 2014 i Oppland. Etter fire år med støtteordningen gjorde Telemarksforskning en vurdering av ordningen, for å se på om ordningen fungerte etter formålet. Basert på et empirisk materiale konkluderte de med at ordningen var vellykket og at støtten var nødvendig. Midlene skaper aktivitet, kunstnerisk utveksling og kompetansedeling nasjonalt og internasjonalt, som skaper publikumsaktivitet man ellers ikke ville sett.