Kunstnerkonkurranse i gang - nytt kunstverk til Dale-Gudbrands gard på Hundorp!

Dalegudbrands gard skal få et nytt kunstverk som markerer en 1000 år gammel hendelse, nemlig møtet mellom Olav den Hellige og storbonden Dale-Gudbrand i 1021.

Bilde: Olavshaugen på Hundorp. Foto: Tone Kolaas

Det nye kunstverket på Dale-Gudbrands gard på Hundorp finansieres av Innlandet fylkeskommune og gis i gave til Sør-Fron kommune ved ferdigstillelse.

Et kunstutvalg bestående av kunstkonsulent Ingrid Økland, kultursjef Bjørn Sletten fra Sør-Fron kommune og prosjektleder Bjørn Westad fra Innlandet fylkeskommune, arbeider med gjennomføringen av kunstprosjekt Hundorp 2021

ingrid øklandBilde: Kunstkonsulent Ingrid Økland leder kunstutvalget. Foto: Tone Kolaas

Møte mellom ny og gammel tid

Kunstprosjekt Hundorp 2021 tar utgangspunkt i 1000 års markeringen av kristningsmøtet på Hundorp, da Olav Haraldsson (senere Olav den Hellige) og hans menn møtte den mektige Dale-Gudbrand på hans gard̊ Hundorp i år 1021. Hendelsen symboliserer kristningen av Norge og møtet mellom den nye og den gamle troen, en ny og en gammel tid. Videre skal kunstprosjektet bidra til å belyse stedet som kulturminne.

1000 års markeringen på Dale-Gudbrands gard gir en rekke innfallsvinkler for et kunstprosjekt. Diskusjoner omkring tid, tidsperspektiver, fortid-nåtid-framtid, er relevante for prosjektet. Her møttes nytt og gammelt for 1000 år siden, og fortsetter å gjøre det i dag. Gravhaugene rundt gården har ligget der i mer enn 1000 år og det kan være spennende å tenke seg at et kunstverk på gården også kan bli stående mer enn 1000 år.

Kunstnerne på befaring

Bilde: Fra venstre Kristine Sandøy, Gabriel Kvendseth, Siv Bugge Vatne, Laila Kongevold på befaring med Rasmus Stauri på gårdsplassen på Dale-Gudbrands gard. Foto: Ingrid Økland

Er historien fremdeles relevant i dag?

Hvilken betydning har klubbeslaget på Hundorp for oss i dag og hvordan er det relevant? Kan vi trekke paralleller til store samfunnsendringer vi selv står overfor, det være seg klimaendringer, brytninger og kulturendring. Snorres historie reiser også spørsmål rundt historiefortelling, historiefortolkning, mytedannelser og “fake news”. Brukte Snorre humor som virkemiddel og dramaturgi i oppbyggingen av historien, når han forteller at solen renner akkurat idet Tors-figuren slås i stykker?

Kunst til ettertanke, nysgjerrighet og utforskning

Med alt dette som bakgrunn og utgangspunkt for kunsten, ønsker kunstutvalget kunst som er varig, tydelig tilstede og som oppfordrer til ettertanke, nysgjerrighet og utforskning. Kunsten vil få plass midt på tunet, der det i dag står en flaggstang i et opphøyet bed. Her kan kunsten være et blikkfang for besøkende, i siktlinjen ned alléen der man ankommer gården. Kunsten blir vår tids kommentar til den mer enn 1000-årige historien, godt synlig for alle som besøker stedet - både på avstand og på nært hold og til alle årstider. Vi ønsker at kunsten kan bli et møtepunkt, i tråd med at Dale-Gudbrands gard selv har vært en viktig møteplass gjennom tidene. Gården har vært et sted for kunnskapsutvikling og -formidling, noe kunsten også kan ta opp i seg.

Befaring medkunstnere påHundorpBilde: Fra venstre Kristine Sandøy, Siv Bugge Vatne, Gabriel Kvendseth og Laila Kogenvold på befaring med Rasmus Stauri på toppen av Olavshaugen. Foto: Ingrid Økland 

Fire kunstnere skal konkurrere om oppdraget

Fire utvalgte kunstnere er invitert til en konkurranse der de leverer skisseforslag til kunstverk på Hundorp. Kunstnerne har ulike uttrykk, men samlet har de bred erfaring i hvordan man kan jobbe med skulptur utendørs. De er valgt på bakgrunn av sitt kunstnerskap og sine erfaringer med å arbeide med kunst der tematikker rundt tid, møteplass, historier og kunnskap står sentralt.

Jury avgjør hvem som får oppdraget

En jury skal velge det endelige forslaget som skal realiseres på Hundorp, og juryen besitter både kunstfaglig og lokal kompetanse. Den består av kunstutvalget i tillegg til grunneier Øyvind Frich og tidligere eier Rasmus Stauri. 

Kunstnerne har vært på befaring og seminar på Hundorp med innlegg om både arkeologi og historie på stedet, slik at de står godt rustet for å skape sine verk. Arkeolog Ingar M. Gundersen holdt foredrag om arkeologien på Hundorp og omkringliggende områder, mens tidligere eier Rasmus Stauri ledet befaringen på gården og bød på lokal historiekunnskap om gårdens historie. 

Vinner kåres i januar

Kunstnerne skal levere sine forslag i midten av desember 2021 og en vinner kåres i løpet av januar 2022. Deretter vil det avklares når kunsten kan komme på plass.

 

De fire kunstnerne som deltar i konkurransen:

Laila Kongevold

Laila Kongevold (f. 1970) har gjort en rekke varierte kunstprosjekter i offentlige rom med utgangspunkt i stedet og dets historier. Kunsten hennes springer ofte ut fra en nysgjerrighet og utforskning av kunnskap og vitenskap som settes inn i nye rammer og settes sammen på nye måter. Hun arbeider i et bredt spekter av materialer og uttrykk, og integrerer kunstverk på ulike måter avhengig av stedets forutsetninger både innendørs og utendørs. Hun er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen. 

Siv Bugge Vatne

Siv Bugge Vatne (f. 1975) har arbeidet med skulpturer og objekter hvor utgangspunktet er historiske kilder og vitenskap. Hun har sin kunstutdannelse både fra Norge og Nederland, både med tekstil og skulptur. Hun har arbeidet med kunstprosjekter i offentlige rom, både med glass, stein, vann og resirkulert bronse. Flere av hennes prosjekter utendørs har tatt utgangspunkt i meningsbærende steiner som hun har hentet og plassert på et sted, og slik løfter hun fram og synliggjør historier på nye måter.

Kristine Roald Sandøy 

Kristine Roald Sandøy (f. 1982)  sine skulpturer har ofte utgangspunkt i et steds historier og bruk. Hun er utdannet fra Kunsthøgskolen i Oslo med en mastergrad i metall.  Sandøy har erfaring fra en rekke kunstprosjekter i offentlige rom, samt separat- og gruppeutstillinger. Hun arbeider som regel i metall, og kunstverkene framstår ofte som møtepunkter og fokuspunkter. Hun har mottatt Anders Jahres Kulturpris for yngre kunstnere og er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo med en mastergrad i Metall/Kunstfag.

Gabriel Johann Kvendseth

Gabriel Johann Kvendseth (f. 1984) har gjort flere prosjekter i offentlige rom, i tillegg til en rekke utstillinger både nasjonalt og internasjonalt. Han er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen. Hans kunstnerskap handler i stor grad om å skape forbindelser og fortelle historier, både gjennom tid og mellom folk. Han tar ofte utgangspunkt i funnet materiale, nesten som en samtidsarkeolog som tar vare på gjenstander, som han bruker til å skape noe nytt.