Seminar på Glasslåven kunstsenter - kunstnere en kreativ ressurs i lokalsamfunnet

Det er spennende tider på Hadeland og Toten, i Ringebu og Vågå - og mange andre steder i vårt vakre vide fylke. Hus som lenge har vært stille - har fått nytt liv. Det som før var en falleferdig låve, viser seg å være en kunsthall. Det som var et uthus i fjor, er et galleri i dag, eller et atelier, produksjonslokale, kultursenter, verksted og møteplass. Det er nytt liv i hus som lenge har vært stille. Ikke bare i de vanlige husene, men i låver og uthus. Verksted og stall og høyloft og lager. Det som før var rammen om primærnæring er nå fylt av kulturnæring og kunst.

Tirsdag 24. april 2018 møttes engasjerte medarbeidere for kulturnæringssatsingene på Hadeland (Glasslåven kunstsenter), satsing på kunst som faktor for stedsutvikling i Vågå (Ullinsvin), utvikling av opplevinger og infrastruktur rundt Ringebu prestegard og Ringebu stavkyrkje, og ansvarlige for arbeidet med å styrke kunstner Peder Balkes renommé i Norge og utlandet (Peder Balkesenteret) på Granavolden Gjæstgiveri på Gran. Her delte de ideer og kompetanse, informasjon og erfaringer, dialog og diskusjon med hverandre og med representanter for virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge), finansieringskilder (Sparebankstiftelsen DnB) og kommunale og offentlige aktører. Initiativtaker til seminaret var Kulturavdelingen i Oppland fylkeskommune.

glasslåven kunstsenterDeltagerne på seminaret fikk omvisning på Glasslåven kunstsenter

Krevende prosesser med stor gevinst om man lykkes

Deltagere og foredragsholdere belyste alle forskjellige sider ved det å utvikle et prosjekt og endre et sted. Å skape et rom for kunst og kulturformidling, utvikle og etablere en bedrift, en arena, en arbeidsplass og en attraksjon - er arbeidskrevende. Møtet mellom kunstproduksjon og kapitalisering er ikke uten utfordringer. Og prosessen med å endre fra det det var til det skal bli, er heller ikke smertefri og enkelt. Men alle understreket de store mulighetene som slike prosesser har, og stedet der seminaret ble holdt -  Glasslåven kunstsenter, er jo nettopp et bevis på de store mulighetene som utfolder seg når gode krefter jobber sammen og ingen taper målet av syne.

Å bygge faglige nettverk er en politisk strategi

Kulturavdelingen i Oppland fylkeskommune og fylkeskultursjef Kyrre Dahl har som sitt oppdrag blant annet å iverksette den kulturpolitikken som fylkets politikere har vedtatt. Og i fylkeskultur-strategien for Oppland står det at det skal være et overordnet mål at det skal finnes aktive, aktuelle og kompetente kunstnere, kultur- og kulturnæringsaktører, og at kunst og kulturelle uttrykk skal brukes aktivt for å utvikle attraksjonskraften til fylket. Dette skal oppnås gjennom å skape gode vilkår for skapende mennesker, og gjennom å samarbeide tverrsektorielt for å styrke formidling og finansiering av et bredt kulturfelt, samt støtte etableringer og kunnskapsutvikling på området.

glasslåven kunstsenterDaglig leder Hilde Nyeggen Martinsen og styreleder Randi Eek Thorsen - fortalte om tilbudet og mulighetene som Glasslåven kunstsenter gir.

Profesjonalisering og institusjonsbygging avgjørende

Flere av seminardeltagerne pekte på viktigheten av lokalt eierskap, engasjement, tydelige målsettinger og realistiske forventninger knyttet til langsiktige og kortsiktige mål. Arbeidet med å utvikle Kulturlåvene og beslektede arenaer må forankres i en eller annen form for institusjon, organisasjon, struktur og profesjonelt drevet ramme.

- Man kommer ikke noen vei uten engasjerte, brennende hjerter som tror på prosjektene. Men brennende hjerter kan brenne ut. Kreative krefter trenger å kunne stole på at det er et profesjonelt apparat som tar imot og legger til rette for frivillig engasjement. Kunnskapen eies av mange, men ansvaret for kvalitet og fremdrift må eies av et profesjonelt apparat, understreket flere av seminardeltakerne.

glasslåven kunstsenterGlasskunstner Ulla-Mari Brantenberg - om å være kunstner og arbeidet på glassverkstedet

Ro og kunstnerisk kvalitet en forutsetning

Også glasskunstner Ulla-Mari Brantenberg understreket viktigheten av å ha et profesjonelt apparat rundt virksomheten.

- Kunstnerne er en kreativ ressurs i lokalsamfunnet. Men min oppgave som kunstner er å skape. Andre må formidle og kapitalisere. Begge deler må være der. Derfor er Glasslåven kunstsenter på Granavollen et slikt verdifullt sted. Her er det en administrasjon som tar seg av rammen rundt kunstnernes arbeid og formidler arbeidet til publikum og samarbeidspartnere. Her har kunstneren ro rundt sitt virke. For det er i roen man skaper. Uro kan være en kilde til kreativitet, men kun den uro man velger selv. Å drive et sted som Glasslåven kunstsenter kan derfor ikke handle om å tjene penger - ikke noe galt med det forresten - men utgangspunktet må være kunstnerisk kvalitet, å skape kunst og å skape merverdi for andre.

glasslåven kunstsenterSkulpturen "Etter skeid" av Anna Widén foran Glasslåven kunstsenter. Skulpturen er en gave til Glasslåven fra lokalmiljøet på Gran

Kulturarenaene skaper attraksjon - andre høster av merverdien

Et annet tema som det ble fokusert på var balansegangen mellom kunsten og kapitalen. Ofte er det slik at kunstarenaen er en innholdsleverandør og har en plass i "næringskjeden" som ikke nødvendigvis gir stor inntjening. Kultuarenaen trekker til seg publikum og bygger attraktivitet for et sted, men det er andre som tjener penger på aktiviteten. De forskjellige aktørenes plass og oppgaver i verdikjeden er derfor viktig å definere. Slik øker man respekten for hverandre og utnytter ressursene best. Men kanskje kan kulturarenaene være flinkere til å peke på merverdien de skaper? Et galleri tar seg selvsagt betalt for formidlingen av kunsten. Et sted som Glasslåven kunstsenter som genererer større besøk til naboen - Gjestgiveriet, kunne kanskje foreslå en provisjon knyttet til besøk?  Slike forslag er i hvert fall mulig å vurdere understreket både representanten for Innovasjon Norge - Anne Mette Iversen og fylkeskultursjef Kyrre Dahl.

glasslåven kunstsenterArbeider av glasskunstner Ulla-Mari Brantenberg

Innovasjon Norge satser på kulturnæringene

Anne Mette Iversen fra Innovasjon Norge understreket at deres oppdrag er å hjelpe kulturnæringene til å bli bedrifter med varige arbeidsplasser. I 2018 har Innovasjon Norge fått - i tillegg til eksisterende midler - nye 32 millioner kroner øremerket kulturnæringsfeltet. Støtten til bedriftene kanaliseres gjennom hjelp til finansiering og lån, profilering, kompetansedeling, rådgiving og nettverksarbeid. Hun pekte også på at kulturnæringene ikke alltid "passer inn" i det virkemiddelapparatet som er laget for andre sektorer i næringslivet. Iversen understreket derfor at det var viktig med tett dialog og et felles ønske om å finne løsninger for å realisere de gode kreftene.

923 millioner til utdeling

Sparebankstiftelsen DnB er en annen finansieringskilde som har som visjon og mandat "å utløse gode krefter". Representant for stiftelsen, Birthe Mørreaunet Selvaag, sa at man ved tildelinger la vekt på prosjekter som fungerer som katalysator for samhandling, økt kunnskap og forståelse, som skaper begeistring og tilhørighet, gode møteplasser og godt nærmiljø. I tillegg vektlegger de søknader som tar vare på kulturarven og fremmer kunst og kulturprosjekter. Hovedmålgruppen for stiftelsens arbeid er barn og unge. Stikkord som frivillighet, samarbeid, engasjement, til glede for mange, aktiviteter på tvers av generasjoner, troverdighet og inkludering - er viktige. I år har stiftelsen 923 millioner til utdeling.

glasslåven kunstsenterLegg merke til dørene. Det som har vært mulig å ta vare på, er tatt vare på og skaper karakter, identitet og tilknytning mellom den gamle låven og det nye kunstsenteret.

Å dele er en nøkkel til suksess!

Ved seminarets slutt oppsummerte fylkeskultursjef Kyrre Dahl dagen med å peke på at å støtte hverandre og løfte i flokk er et godt utgangspunkt for felles suksess. Kort sagt; man må spille på lag, dele kompetanse, erfaringer og bygge nettverk. Og butter det imot - er der kanskje noen i nettverket som kan hjelpe deg også.

Målgruppen for seminaret var prosjektledere og ansvarlige for kulturlåvene/kultursentrene, representanter for kommunene og andre som ønsket å delta. Glasslåven kunstsenter og erfaringene som de har gjort var utgangspunkt for seminaret.

Alle foto: Tone Kolaas 

Ønsker du mer informasjon om seminaret, finner du forelesningsfoiler og lenker til aktuelle hjemmesider her:

Gaia arkitekter - foredrag 

Gaia arkitekter - rapport Glasslåven kunstsenter

- Fylkeskultursjef Kyrre Dahl - foredrag

Rådgiver OFK, regional utvikling Trond Carlsen - foredrag

Sparebankstiftelsen Dnb 

Innovasjon Norge

Glasslåven kultursenter

Peder Balke senteret

Ringebu prestegard

Ullinsvin, kunst, kultur og kompetansesenter

- Innovasjon Norge - foredrag Granavollen

- Sparebankstiftelsen DNB - foredrag Birthe M. Selvaag