Trenger du å øke kompetansen i kulturbedriften din? Søk støtte!

Det er krevende tider for mange i kulturbransjen, men kanskje kan likevel dette være tiden for å øke kompetansen i bedriften din? Søk støtte om bedriftsintern opplæring (BiO)

Foto: Illustrasjonsbilde - Getty Images / Jacoblund


Formålet med ordningen er å styrke bedriftenes omstillings-, konkurranse- og overlevelsesevne gjennom å øke de ansattes kompetanse, og i tillegg sikre at flest mulig beholder jobben.

Søknader om støtte til bedriftsintern opplæring sendes via regionalforvaltning.no innen
15. april 2021. Der finner du også de fullstendige kriteriene for ordninga.

Hva kan det søkes om støtte til

Det kan gis tilskudd til gjennomføring av relevante opplæringstiltak av egne ansatte, herunder lærlinger. Eiere av enkeltpersonforetak kan omfattes av ordninga når de deltar i opplæring sammen med ansatte.

Bedriften kan få støtte til kostnader knyttet til opplæring, herunder reiseutgifter for kursholder og deltakeravgift samt til lønnsutgifter for deltakerne under opplæringstida. Reise og opphold for kursdeltakere inngår ikke. 

Tilskudd kan tildeles for arbeidstakere i jobb og delvis permitterte. Helt permitterte kan omfattes dersom regelverket for dagpenger tillater det. Det gis ikke lønnstilskudd for permitterte arbeidstakere som mottar dagpenger. 

Hvem kan søke

Enkeltbedrifter, flere bedrifter sammen, bransjeorganisasjoner, destinasjonsselskaper og liknende kan søke. Søker må dokumentere at opplæring går til arbeidstakere med arbeidssted i Innlandet.

Det gis ikke tilskudd til bedrifter som er i en økonomisk vanskelig situasjon. 

Ordningen er ikke rettet mot bedrifter som tilbyr kompetanse til andre. 

Nærmere informasjon om ordningen finner du på linken nedenfor:

Bedriftsintern opplæring Innlandet 2021


Spørsmål?

Kontakt Turid Lie, rådgiver, Innlandet fylkeskommune

E-post Send e-post 

Telefon 976 30 102