Prosjektrapport

Prosjektrapport

Finn kunstverkene på kartet

FORORD

 

Fylkeskommunen som samfunnsutvikler

Tankeplass trinn 1 

Man trenger å gå, for å stoppe opp. «Det er omveiene og forsinkelsene som beriker ens liv», sa forfatteren Nils Kjær. Noen ganger gjør man veiene korte, andre ganger lengre. Noe styrer man selv, andre ganger styres de av andre. «Tap for all del ikke lysten til å gå: Jeg går meg til det daglige velbefinnende hver dag og går fra enhver sykdom; jeg har gått meg til mine beste tanker og jeg kjenner ingen tanke så tung at man ikke kan gå fra den.» (Søren Kierkegaard)

Siden 2016 har Oppland fylkeskommune, senere Innlandet fylkeskommune, jobbet med dette prosjektet. Gjennom arbeidet har vi, sammen med et stort antall aktører, skapt naturlige plasser å stoppe langs pilegrimsleden.

De fleste som vandrer leden, har et mål. Å komme fram - til noe. Underveis opplever man kanskje magiske øyeblikk, undring, bedre helse, eller bare glede? Noen vandrer langt, andre tar deler av leden som en dagsutflukt. Her har folk vandret i tusener av år. Gjennom vårt bidrag håper vi å skrive et lite tillegg til Olavsledens historie.

Valget av kunstnere og plasser har vært viktig. Av de 129 søkerne i førkvalifiseringen, har 5 blitt utvalgte. Hvert objekt og plass har sin historie, utvalgt av respektive kommune.

Det har vært en gave å jobbe med dette prosjektet. Alle medvirkende har bidratt med sin positive energi. Etter mitt syn, er dette et strålende eksempel på tverrsektorielt arbeid og fylkeskommunal samordning. Kommuner, innbyggere, kunstkonsulent, grunneiere, pilegrimsentre, kulturaktører, kunstnere, biskop, og ikke minst politikere, m. fl. Alle har de bidratt generøst med sin del.

Vi avslutter nå trinn 1 i prosjektet og er i gang med trinn 2, med ytterligere 5 nye tankeplasser. Målet er også et trinn 3, om noen år.

Takk for innsatsen til dere alle og lykke til med vandringen!

Livet er kort, kulturen lang, men kunsten er evig! 


Lillehammer, 16. nov. 2020

Kyrre Dahl,
Seksjonssjef kunst og kultur
og leder av styringsgruppen. 


Prosjekt hadde ikke kunnet gjennomføres uten et generøst finansielt bidrag fra Sparebankstiftelsen DNB.

Les kunstplanen som ligger til grunn for prosjektet Tankeplass  her.

OM TANKEPLASS

Prosjektet Tankeplass er sprunget ut av ideen om å skape naturlige stoppesteder langs Pilegrimsleden ved bruk av kunstneriske og/eller arkitektoniske installasjoner. Prosjektet består av i alt 5 nye kunstverk i 2020.

Tankeplassene skal være steder som innbyr til refleksjon og kontemplasjon, hvor man kan være introvert med sine egne tanker, nyte utsikten, utveksle tanker med andre vegfarende og «tanke opp». 

Ideen om Tankeplass ble utviklet av en tverrfaglig gruppe i Oppland fylkeskommune i 2016 og arbeidet videreføres med tanke på ny prosjektperiode i Innlandet fylkeskommune.

Tankeplass er et steds-spesifikt kunstprosjekt som tar utgangspunkt i Pilegrimsleden som vandreopplevelse. Dermed er også Tankeplass på mange måter et annerledes kunst i offentlig rom-prosjekt enn vi er vant til. Det kan trekkes linjer til arkitekturfilosofen Christian Norberg-Schulz sin bruk av begrepet genius loci, eller ”stedets ånd”, og som beskriver hvordan byggeskikk og funksjon tar utgangspunkt i og innordner seg naturlige omgivelser og miljø, og ikke omvendt. Prosjektet Tankeplass sin ambisjon er å skape verk som både fremhever og reflekterer over sin tilstedeværelse i naturen og samklang med omgivelsene.

Med utgangspunkt i pilegrimsvandringen som en erfaring i tid, vil Tankeplassene innby til en sammenhengende opplevelse av stoppestedene som refleksjonsrom i landskapet. Tankeplass utgjør dermed en ny form for skulptursti eller kunstrute ved å legge opp til en vandring som pågår over titalls og hundrevis av kilometer fra utgangspunkt til destinasjon. Samtidig bidrar Pilegrimsleden som tradisjonsbærer til at kunstopplevelsene er langt mer enn visuelle markører i landskapet, og representerer en bredere fysisk og mental erfaringsdimensjon.

Les forfatter Inge Eidsvågs kåseri «Tankestreif om tanker og tankeplasser»

PROSJEKTET BLIR TIL

Initiativet

Uten kunstprosjektet «Erfaringsstoler» hadde kanskje ikke «Tankeplass» blitt til. Kunstprosjektet «Erfaringsstoler» i Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter, inspirerte nemlig Sparebankstiftelsen DnB til å ta kontakt med daværende Oppland fylkeskommune og utfordre fylkeskommunen til å utvikle lignende prosjekt(er) andre steder i fylket. Slik dukket ideen om å skape naturlig stoppesteder langs Pilegrimsleden gjennom fylket opp. Det grunnleggende var at stoppestedene skulle utformes ved hjelp av kunstneriske og/eller arkitektoniske installasjoner.

Man inviterte med berørte kommuner og andre relevante samarbeidspartnere, og sammen formulerte man et mål om å utvikle kunstneriske verk av høy kvalitet som en integrert del av leden. En styringsgruppe ble utnevnt og prosjektet ble godt forankret hos alle samarbeidspartnerne – både praktisk og politisk. Slik ble prosjektet Tankeplass en realitet.

Organiseringen ble slik at fylkeskommunen med sin kunstkonsulent hadde initiativet og den overordnede koordineringen, mens kommunene hadde en stor grad av innflytelse over stedsvalg og valg av kunstnere og kunstverk. Denne modellen har vært viktig for å sikre både faglig tyngde og lokalt eierskap.

Begrunnelsen for å knytte prosjektet til Pilegrimsleden ble utformet allerede i et notat datert 25.4.2016. Fylkeskommunene har et lovpålagt ansvar for folkehelse og friluftsliv, og Oppland fylkeskommune har hatt reiseliv som et viktig område i sine næringslivsstrategier. Videre er fylkeskommunen regional kulturminnemyndighet med kompetanse på og ansvar for kulturminnefeltet. I Kulturstrategien for 2016-20 hadde Oppland fylkeskommune blant annet disse prinsippene:

«Kulturtilbudet skal bidra til et godt og variert fritidstilbud som innbyggerne kan oppleve og delta i. Fylkeskommunen skal derfor bidra til kulturell infrastruktur og kulturopplevelser.» «(Fylkeskommunen skal)...stimulere til utvikling av nye kunstformer og kulturuttrykk.»

Les mer om hvordan prosjektet ble til her.

STEDSVALG - FORBEREDELSER 

Valg av steder for kunstprosjekt var grunnleggende for den videre prosessen med å engasjere kunstnere. Mange faktorer skulle vurderes, som igjen dannet grunnlag for å si noe om det særegne, typiske, egenartede og unike med et sted. Stedsvalg skulle fungere som naturlige stoppesteder langs leden og innby til refleksjon og kontemplasjon og plasseres slik at det er nødvendig å gå et stykke langs leden for å oppleve dem.

Tid til kartlegging, prosessarbeid og lokal involvering

En viktig prioritering var å sette av tid til grundige drøftinger av ulemper og fordeler ved stedsvalgene, befaringer og videre undersøkelser av det valgte stedet.

Møter mellom lokal og faglig kompetanse var et bærende grunnlag for krevende kunstneriske prosesser og tilrettelegging for prosjektene. Lokal involvering var avgjørende for en god prosess, mens de faglige utredningene ga mulighet for godt tolkningsrom, kvalitativt gode kunstprosjekter og et mangfold av kunstneriske uttrykk med originale, ambisiøse og varierte forslag til utførelse.

Les mer om forberedelsene og prosessen med valg av steder her.

KONKURRANSE - VALG AV KUNSTNERE

På bakgrunn av kunstplanen ble det utlyst en prekvalifisering til 5 kunstprosjekter for de anviste stedene langs Pilegrimsledene, gjennom Gran, Østre Toten, Lillehammer, Øyer og Ringebu. Det ble åpnet for at både kunstnere og arkitekter og landskapsarkitekter kunne søke, alene eller i team. 129 søkere fra hele landet og utenfor Norge meldte sin interesse for å delta i prosjektet (med en portofolio og kort motivasjonstekst). 

På bakgrunn av innsendte søknader ble til slutt 15 deltagere invitert til lukket konkurranse, 3 i hver av de fem kommunene. Konkurransedeltagerne leverte utkast til ferdige verk, som så ble vurdert av prosjektgruppene og i hver kommune. Vinnerutkast ble offentliggjort sammen med de andre forslagene i videopresentasjon og/eller modeller i respektive kommuner og i foaje i Oppland fylkeskommune.

Mer om gjennomføringen av konkurransen og utvelgelsen av kunstnerne her. 

KONTRAKTER - GJENNOMFØRING 

Samtlige vinnere takket ja til å signere avtale om gjennomføring av kunstprosjekt. Gjennomgang av alle forslag tok deretter sikte på å avklare momenter som gjennomførbarhet, materialbruk, økonomi og varighet knyttet til verket. Andre viktige avklaringer for kunstnernes del var adkomst til stedet og tilrettelegging av grunn/eiendom for montering og varighet. For eksempel ble kunstverk i enkelte tilfeller plassert nært fredete kulturminner. Dette nødvendiggjorde avtaler om arkeologisk bistand fra kulturminnemyndighetene.

Prosjektet kan trekke den erfaringen at en viktig suksessfaktor er involvering fra f.eks. plan- og teknisk etat og grunneiere på et tidlig tidspunkt i arbeidet. Samtlige kunstnere har i dette prosjektet utvist stor evne, tålmodighet, fleksibilitet og takknemlighet for løsningsorienterte prosesser, og sammen med positive og engasjerte grunneiere vært en forutsetning for god gjennomføring.

Les mer om arbeidet med avtaler, kontrakter og gjennomføring her.

FORMIDLING 

Kunstverkene i Tankeplass skal stå lenge og oppleves av mange. Det var derfor ekstra viktig å utarbeide en grundig plan for formidling og informasjon knyttet til prosjektet og verkene. Planen inneholder blant annet utarbeiding av egen hjemmeside for prosjektet, bruk av sosiale medier, gjennomføring av åpningsarrangementer og fagseminar, kontakt med presse, utarbeiding av korte verkomtaler, informasjon om Tankeplass på tysk og engelsk, kunstnerbiografier og annet skriftlig materiale til bruk for publikum, for presse, på konferanser og i dialog med samarbeidspartnere.

Alle kunstverkene er merket med fysiske informasjonsskilter, det er tatt profesjonelle foto og laget fem korte dokumentarfilmer. Verkene er i tillegg merket av på Google-map slik at pilegrimsvandrere og andre som ønsker å oppleve Tankeplassene, lett kan finne veien med GPS og kart.

Ansvarlig for formidlingsarbeidet har vært prosjektleder Per Erik Fonkalsrud, kunstkonsulent/kurator Eivind Slettemeås og redaktør for Kulturnett Innlandet, Tone Kolaas.

Redaksjonsgruppens oppsummering er at det er avgjørende for god formidling og informasjon at kartlegging av ressursbehov starter opp samtidig med øvrig prosjektplanlegging og at formidlingsplanen inngår som et element når prosjektet beskrives og prosjektplanen settes opp.

Les mer om formidlingsarbeidet her.

ØKONOMI

Budsjettrammen for prosjektet har vært kr 4 730 000. Hvert kunstverk hadde en ramme på kr 600 000 og samtlige prosjekter ble realisert innenfor rammen av budsjett. En erfaring er at dette beløpet kunne vært noe høyere, tatt i betraktning de krav og forutsetninger som kunstnerne er møtt med. Kommunene har fått mye kunst for pengene. Prosjektet har et ikke-disponert beløp i regnskapet som overføres til trinn 2.

Den tidlige gavetildelingen fra Sparebankstiftelsen DnB på kr 2,28 mill. ga et særdeles viktig moment til hele prosessen. Stiftelsen på sin side har vektlagt at søknaden til dem allerede hadde inne egne penger fra fylkeskommunen. Med hovedtyngden av finansieringen på plass muliggjorde dette at «deltakeravgiften» for kommunene kunne holdes på et moderat nivå. Det har altså vært positivitet i alle ledd med tidlige vedtak og lite friksjon og forsinkelse knyttet til finansieringen av prosjektet.

Les mer her. 

EVALUERING - VIDEREFØRING

Seminaret på Lillehammer den 1. oktober 2020 samlet omtrent 35 personer, pluss de som fulgte streamingen fra seminaret. Samlingen fungerte i hovedsak som en oppsummering av prosjektet, og i mindre grad som en drøfting av neste trinn. Prosjektlederen har bedt om tilbakemeldinger fra de viktigste partene i prosjektet, kunstnere, kommuner og pilegrimsentre. Evalueringen fra disse må sies å være meget positiv. De viktigste suksessfaktorene kan oppsummeres slik:

Ambisiøse mål og interessant konsept for kunstnere

  • Bruk av åpen prekvalifisering og etterfølgende konkurranse
  • Tidlig og god finansiering
  • Balanse mellom sentral styring og desentraliserte beslutninger
  • Involvering og forankring lokalt
  • God prosjektledelse og dyktig kunstkonsulent/kurator


Det er også registrert noen forbedringspunkter, hvorav de viktigste kan sies å være:

  • Sørg for en tidlig avklaring av hva som kreves av grunnundersøkelser, hensyn til kulturminner og myndighets- og grunneiertillatelser og hvem som har ansvaret for dette.
  • Alle tekniske premisser for kunsten må være godt beskrevet før kunstnerne bes om å lage utkast.
  • Den byråkratiske prosessen bør optimaliseres, kommunene er presset på tid.
  • Sørg for nok tid i framdriftsplanen
  • Formidlingsplanen bør utarbeides tidlig i prosessen

Prosjektet bør videreføres i et nytt trinn, basert på de gode erfaringene fra første trinn. Innlandet fylkeskommune har alt tenkt gjennom hvordan dette skal skje. En viktig lærdom er at budsjettet for det enkelte kunstverk med fordel kan økes noe i forhold til nivået i trinn 1, for eksempel til et sted mellom 800.000 kr og 1 mill.kr.

Les mer om evalueringen av prosjektet her.

PRESSEROM

Her har vi samlet en del ressurser som kan gi ytterligere informasjon og innsikt i arbeidet med prosjektet Tankeplass.