Får 1 million til vedlikehold og skilting av kulturmiljø

Innlandet får tilskudd fra Riksantikvaren til flere ulike kulturminne-prosjekter i 2023. Bergkunst er prioritert i år. 

Riksantikvaren har gitt tilsagn på til sammen 969 000 kroner for å støtte oppunder arbeidet med vedlikehold og oppgradering av kulturmiljø i fylket.

Tilskuddene kommer fra årets statsbudsjett, og gjelder bevaringsprogrammene BARK (utvalgte arkeologiske kulturminner og kulturmiljø) og BERG (bergkunst).   

Verdifull bergkunst i Innlandet 

Arkeologer er ute på befaring. - Klikk for stort bildeHva kan gjøres for å bedre bevaringsforholdene for de sjeldne helleristningene ved Drotten? Arkeologer fra Innlandet fylkeskommune og Kulturhistorisk museum skal lete etter løsninger. Nina Hildre, Innlandet fylkeskommune. Gjennom Riksantikvarens BERG-program har Kulturarv fått 400 000 kroner til arbeidet med å kvalitetssikre bergkunsten i Innlandet i 2023. Mange av registreringene er gamle og vi trenger oppdatert kunnskap til forvaltning, formidlingsprosjekter og vedlikehold.  

I Innlandet kjenner vi til rundt 100 bergkunstlokaliteter. De eldste dyrefigurene ble laget av jakt- og fangstfolk i steinalderen kanskje så tidlig som for 7000 år siden.

De fleste stedene vi kjenner til er imidlertid skålgroper, små runde groper hugget i steinblokker, gjerne sett som rituelle steder en gang i bronsealder eller jernalder.  

Revisjon av bergkunsten i kulturminnedatabasen Askeladden og Kulturminnesøk vil gi både forvaltning, innbyggere og forskningsmiljø et bedre verktøy.  

Oppgradering av bergkunst tilrettelagt for publikum 

I år skal skålgropssteinene ved Oppdalsstølen i Vang kommune få et løft. - Klikk for stort bildeI år skal skålgropssteinene ved Oppdalsstølen i Vang kommune få et løft. Nina Hildre, Innlandet fylkeskommune. Kulturarv har fått tilskudd til å starte arbeid med opprustning av tilretteleggingen av helleristningene ved Møllerstufossen i Nordre Land og skålgropssteinene ved Oppdalsstølen i Vang kommune.

Arbeidet vil gjøres i samarbeid med kommuner og Valdres natur- og kulturpark.   

I tillegg får Kulturarv tilskudd til konsekvensutredning av helleristningene ved Drotten i Lillehammer kommune.

Her skal det søkes eksperthjelp for å se om noe kan gjøres for å sikre dyrefigurene.  

Tilskudd til tilretteleggingsprosjekter i kommunene  

Som en prøveordning gav Kulturarvseksjonen i fylkeskommunen kommunene mulighet til å søke tilskudd gjennom bevaringsprogrammet BARK (utvalgte arkeologiske kulturminner og kulturmiljø) for 2023.

Tidligere har fylkeskommunen søkt om midler til prosjekter vi selv har vært prosjektledere for, eller direkte engasjert i. Kommunene er viktige aktører i kulturmiljøfeltet og det er viktig å støtte opp under lokale engasjement.  

Vi fikk inn søknader fra Lesja, Ringsaker, Vestre Slidre og Etnedal. Alle kommunene fikk tilsagn om tilskudd. Riksantikvaren legger i årets tildeling vekt på skjøtsel og nødvendige oppgraderinger av kulturmiljø med opprustningsbehov.

Det kan være skilt som må skiftes ut, stier som må merkes, nødvendig hogst eller formidlingstiltak som film.   

Ringsaker kommune vil formidle kulturmiljø som Mjøskastellet fra middelalder på Steinsholmen i år. - Klikk for stort bildeRingsaker kommune vil formidle kulturmiljø som Mjøskastellet fra middelalder på Steinsholmen i år. Andreas Nilsson.

Gode prosjekter fra Innlandet, men redusert ramme  

Riksantikvaren skriver at Innlandet har søkt om flere gode, bredt forankrete prosjekter for skjøtsel, opprusting og tilrettelegging av kulturminner i år. Men legger til at tilsagnet er redusert i forhold til søknaden med bakgrunn i årets totale budsjettramme i BARK-programmet. Ingen av kommunene i Innlandet fikk derfor full uttelling på søknadssum.  

Kulturarvseksjonen ser behovet for stabile søke- og finansieringsmuligheter på tilretteleggingsfeltet framover.  

Tilrettelegging = utstillingsvinduer for kulturarven 

For innbyggerne i Innlandet og alle turister og tilreisende kan kulturmiljø som er godt tilrettelagt være viktige attraksjoner. For noen er kulturminner en kilde til tilhørighet eller refleksjon. Andre er fornøyd med å se kulturminner i skogen på søndagsturen.  

Fylkeskommunen, kommunene grunneiere og frivilligheten samarbeider og jobber med mange ulike skjøtsels- og formidlingsprosjekt, men det trengs midler for gjennomføring av tiltak i mange tilfeller, i tillegg til spleiselag mellom ulike aktører der det er mulig.  

På Bilden i Gran kommune finner vi dette monumentet fra jernalderen. Her er det tilrettelagt med parkeringsplass og informasjon. - Klikk for stort bildePå Bilden i Gran kommune finner vi dette monumentet fra jernalderen. Her er det tilrettelagt med parkeringsplass og informasjon. Unni Tveiten Grøtberg, Innlandet fylkeskommune.

Besøksforvaltning stadig viktigere 

I år er vi opptatt av besøksforvaltning, i eget arbeid og i samhandling med kommunene og frivilligheten.

Dette blir bare viktigere og viktigere framover – for å sikre gode lokale medvirkningsprosesser og stedsutvikling, samtidig som  turister og besøkende får gode opplevelser av kulturarven i Innlandet.   

Sametinget får tilskudd til formidling i Valdres 

Det er gledelig at Sametinget i samarbeid med Innlandet fylkeskommune, Vestre Slidre kommune, Vestre Slidre fjellstyre og Historielaget får 225 000 kroner til oppgradering og formidling av kulturmiljøet med to gammetufter, skålgropsstein og andre kulturminner ved Rensennvannet i Vestre Slidre.  

Prosjekter, årets tildeling BARK og BERG: 

Årets tilsagn fra BARK-programmet går til kommuner og deres arbeid: 

 • Etnedal kommune får 50 000,- til Hellefossen steinalderboplass, bidrag skilt  
 • Vestre Slidre kommune får 40 000,- til Gardbergfeltet, bidrag sti og film 
 • Lesja kommune får 50 000,- til Aurtandefeltet, skjøtsel og opprustning 
 • Lesja kommune får 82 000,- til Natur- og kultursti Dalsida, skjøtsel og opprustning 
 • Ringsaker kommune får 100 000,- til Knutepunkt gjennom tusener av år, ulike formidlingstiltak 

Kulturarv i Innlandet har fått tilsagn for vårt arbeid med følgende lokaliteter fra BERG-programmet. Arbeidet vil skje i samarbeid med kommuner og andre samarbeidsparter som Valdres natur- og kulturpark.  

 • Møllerstufossen i Nordre Land kommune får 25 000,- til forprosjekt oppgradering tilrettelegging av helleristninger 
 • Innfallsport Verksodden – Steinberget, i Sør-Fron kommune får 150 000,- til formidling av kulturarv 
 • Drotten i Lillehammer kommune får 42 000,- til konsekvensutredning av tiltak for bergkunsten 
 • Skålgropssteiner på Oppdalsstølen i Vang kommune får 30 000,- til formidling 
 • Kulturarvseksjonen får 400 000,- til revisjon av kulturminnedatabase og lokaliteter