Innlandsmodellen i bygningsvern

Det skal være enkelt å eie fredete hus.

håndverkere i arbeid.  - Klikk for stort bildeFra Haverstad læringsarena for håndverkere. Stefan Kaliski, Innlandet fylkeskommune.

Innlandet er blant fylkene i Norge med flest fredete bygninger. Bare i privat eie finnes det rundt 900 fredete hus. I tillegg kommer ca. 200 fredete bygninger som eies av det offentlige. 

Men hvert år forfaller eller rives mange bygg. Derfor har vi utviklet innlandsmodellen i bygningsvern.  

Målet er at det skal være enkelt for eiere av fredete hus å bevare og bruke dem. Fylkeskommunen har utviklet en konkret og langsiktig plan hvor huseieren står i sentrum. 

Modellen omfatter fem ulike hovedaktører: 

Huseiere

Ikke bare er det mange fredete hus i Innlandet. Her er det også rundt 90 000 bygninger oppført før år 1900. I tillegg er det mange nyere bygg og anlegg med kulturminneverdier. 

Det betyr at det er tusenvis av eiere i Innlandet som har behov for gode tradisjonshåndverkere, kvalifisert rådgiving og relevante tilskuddsordninger.

gårdstun - Klikk for stort bildeEn av våre vakre fredete gårder. Live Andrea Sulheim, Norsk fjellsenter.

Utdanning og håndverkere

laftestokker - Klikk for stort bildeGodt håndverk. Live Andrea Sulheim, Norsk fjellsenter.

Skal det være mulig å bevare gamle bygninger må det finnes kunnskap om hvordan husene i sin tid ble bygget. 

Det krever innsikt i materialer, byggeteknikker og verktøybruk. 

For å sikre at det finnes nok tradisjonshåndverkere med god kompetanse, er det satt i gang egne utdanningstilbud. Det bidrar ikke bare med nyrekruttering til faget, men gir også allerede etablerte håndverkere muligheten for et kompetanseløft. 

Her har håndverkere muligheten til å ta utdanning i regionen der de bor, samtidig som utdanningen åpner dørene til et arbeidsmarked hvor det stadig trengs flere fagfolk. 

Utdanning i tradisjonelt bygghåndverk og bygningsvern foregår enten i regi av Fagskolen Innlandet eller NTNU Trondheim.  

Sammen med Fagskolen Innlandet tilbys to halvårsenheter i bygningsvern og restaurering. 
Dette er et deltidsstudium over to år som kan gjennomføres med blant annet Valdresmuseet, Rørosmuseet som samlingsarenaer. 

I samarbeid med NTNU tilbys en desentralisert fireårig bachelorgrad i tradisjonelt bygghåndverk
Utdanningen er samlingsbasert. Hvert studieår er det 10 uker med samlinger på NTNU i Trondheim og 10 uker med praksisbasert læring på læringsarenaen Søndre Haverstad i Sør-Fron. 

Bygningsvernsrådgiverne

Bygningsvernsrådgiverne hjelper eiere av eldre hus med gratis veiledning i forbindelse med vedlikehold og istandsetting. Rådgiverne gir også veiledning om tilskuddsordninger. 

Rådgiverne er uavhengige fagpersoner, ansatt ved regionmuseene. Målet er at alle regionene i fylket skal ha en egen bygningsrådgiver, noe som sikrer et mest mulig likeverdig tilbud over hele fylket. 

Tilbudet finansieres gjennom et spleiselag mellom Innlandet fylkeskommune, kommunene og regionmuseene.  

Kontaktinformasjon til bygningsvernrådgiverne i Innlandet 

Innlandet fylkeskommune

Kulturmiljøforvaltningen stiller krav til kompetanse hos håndverkerne som skal gjennomføre istandsetting av fredete bygninger. Dette for å sikre et vellykket resultat basert på antikvariske prinsipper. 

Fylkeskommunen har flere tilskuddsordninger der eiere av fredete og verneverdige bygninger kan søke om økonomisk støtte. 

Tilskuddsordningene for eiere av fredete og verneverdige bygninger 

Innlandsmodellen - et langsiktig arbeid 

Opplandsmodellen i bygningsvern (nå Innlandsmodellen) ble startet opp i 2009. Modellen ble utformet av daværende Oppland fylkeskommune. Den kom som et svar på to av målene Stortingsmeldingen nr. 16 «Leve med kulturminner» (2004-2005):

  1. Kulturarven skal i større grad skal tas i bruk og danne grunnlag for verdiskaping i bred forstand.
  2. Fredete og fredningsverdig kulturminner og kulturmiljøer skal være sikret og ha et ordinært vedlikehold innen 2020. 

Målene kom som en reaksjon på at stadig flere historiske bygninger gikk tapt. Nasjonalt var det årlige 0,7 prosent av alle verneverdige kulturminner som forsvant. En stor del skyldes forfall og manglende vedlikehold. 

Opplandsmodellen skulle bidra til at flere bygninger i fylket ble bevart. Her var det da 600 fredete bygninger og over 40 000 bygg fra før år 1900. 

I 2009 kom et utdanningstilbud og de første bygningsvernsrådgiverne på plass. Den desentraliserte høgskoleutdanningen i bygningsvern ble gjennomført som et samarbeid mellom fylkeskommunen, Høgskolen i Sør-Trøndelag (HIST) og Randsfjordmuseet. Utdanningen ble seinere utvidet og forlenget til et bachelorstudie. 

Samtidig kom bygningsvernsrådgiverordningen på plass. Aller først med rådgivere ved Randsfjordmuseet, Mjøsmuseet og Valdresmusa i 2009, og deretter på Gudbrandsdalsmusea i 2010.

Tekst: Stefan Kaliski. 

stokker - Klikk for stort bildeGamle laftestokker er skiftet ut. Live Andrea Sulheim, Norsk fjellsenter.